Yazı Kategorileri > Emperyalizm Yazıları
04-03-2015
TÜRKİYE BÖLÜNME NOKTASINA KİMLER TARAFINDAN NASIL GETİRİLDİ (HAZİRAN 2014’DEN NOTLAR)

Cihan Dura

4.3.2015


Kürdistan’ı Türklere kurduracağım.

Barack Obama (ABD Başkanı)

 

 PKK ile görüşmedik, görüşmeyeceğiz. Bunu iddia eden şerefsizdir.

R. T. Erdoğan (T.C. Başbakanı, 2004)

 

 TÜRKİYE’Yİ  SİLMEYE DEVAM

Ağrı’da yapılan yenileme seçiminde Belediye Başkanlığı’nı kazanan BDP’li Sırrı Sakık, kentin merkezinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ve “Utanç abidesi” dediği pilotlar anıtını kaldıracaklarını; Kazım Karabekir’in adının yer aldığı mahalle, cadde ve bazı sokakların ismini değiştireceklerini de söyledi. Sakık şöyle devam etti: Türkiye geçmişiyle yüzleşmelidir. Bir dönem yapılan yanlışların ortadan kaldırılması gerekmektedir.  Mustafa Muğlalı Kışlası halkımızın tepkisi nedeniyle kaldırıldı. Mustafa Muğlalı’nın Muğla’da bir caddede hâlâ ismi var. Biz, bunlara müsaade etmeyeceğiz. ■ http://www.rahatsiz.com.tr/, (4.6.2014)

DEV­LET KAN­Dİ­L’­LE GÖ­RÜ­ŞÜR
HDP’li Sırrı Süreyya Önder’in deşifre ettiği heyetler arası görüşmede yer alan 2 isim Diyarbakır’da çözüm çalıştayına katıldı.

Di­yar­ba­kı­r’­da AK Par­ti Ar-Ge Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ‘Ye­ni Tür­ki­ye'nin Açı­lan Ki­li­di: Çö­züm Sü­re­ci Ça­lış­ta­yı­’ baş­la­dı. AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Ar-Ge Baş­ka­nı Ek­rem Er­dem, Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­şir Ata­lay, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala ve Gı­da Ta­rım ve Hay­van­cı­lık Ba­ka­nı Meh­di Eke­r’­in ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı­da, ba­zı aka­de­mis­yen­ler ve STK tem­sil­ci­si­nin ya­nı sı­ra, De­mok­ra­tik Top­lum Kon­gre­si­ Ge­nel Sek­re­te­ri Sey­di Fı­rat da bu­lun­du.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay: Di­ya­log­la­r sür­üyor. son za­man­lar­da si­ya­set ku­ru­mu­nu, si­ya­set ke­si­mi­ni da­ha ön plan­da tut­ma yö­nün­de de ça­ba­la­rı­mız var. Biz si­ya­set ku­ru­mu­nu da­ha faz­la mer­ke­ze çe­ke­lim di­yo­ruz, si­ya­set ku­ru­mu yü­rüt­sün di­yo­ruz. Ör­güt­ten da­ha faz­la ör­güt­çü olu­nur­sa dev­le­tin İm­ra­lı ile gö­rü­şen ele­man­la­rı gi­dip ör­gü­tün Kan­dil'de­ki li­der­le­riy­le gö­rü­şür­ler. Si­ya­se­tin tu­tu­mu fark­lı ol­ma­lı. Bu so­mut­luk­ta si­ya­se­te gü­ven, eve dö­nüş­ler, ha­ya­ta dö­nüş­ler, si­ya­se­te tek­rar dö­nüş hep­si var. Fark­lı Tür­ki­ye var. Bü­tün bun­lar gö­rü­şü­lü­yor, de­ğer­len­di­ri­li­yor.

İçişleri Bakanı Efkan Ala: Kürt sorunu eski Türkiye'nin besin kaynağıydı. Türkiye başka ülkelerin aracılığıyla yapıyordu. Bu devreden çıkınca taarruz başladı. Bir şey gözden kaçıyor. Türkiye görüşmeleri eskiden de yapıyordu. Ancak başka ülkeler aracılığıyla yapılıyordu. Biz onları da aradan çıkardık. AK Parti kendisi görüşüyor." ■ Bugün, (7.6.2014)

IŞİD, KÜRDİSTAN’I KURUYOR

Dr. Tuğçe Varol Sevim: IŞİD’in esas hedefi Kerkük’ün Barzani’ye teslim edilmesi ve Kürdistan’ın kurulmasıdır. Meselenin özünde ilahi ve dini hedefler değil, enerji ve para ile ilgili bir strateji bulunmaktadır.

IŞİD’in nihai hedefi Kerkük’tür. Bu strateji de meyvesini vermeye başlamıştır, çünkü Irak ordusu Kerkük kentinin savunmasını tamamen Barzani peşmergelerinin kontrolüne bırakmıştır. Böylelikle Kürdistan’ın resmi bir devlet olarak kurulmasının önündeki son engel de ortadan kalkmıştır. Çok kısa bir süre içerisinde Kerkük başkentli Kürdistan’ın ilanı söz konusu olabilir ve hem IŞİD hem de peşmergeler ile mücadele edemeyecek durumda olan Bağdat hükümeti de bu durumu kabullenmek zorunda kalabilir. Bu bağlamda IŞİD, Kürdistan’ın geleceğinin güvencesi anlamına gelmektedir.

IŞİD’in Irak’a saldırması ve Erbil ile Bağdat’ın arasına yerleşmesi başlı başına Kürdistan’ın kurulması için yapılmış bir operasyondur.” ■ Ümit Özdağ (Dr. Tuğçe Varol Sevim), Yeniçağ, (14.6.2014)

GİRDİK Mİ ÇIKMAYIZ!

Peşmerge Bakanlığı, Kürt bölgesi dışında kalan Kerkük dahil tüm Kürt yerleşim birimlerinde denetimi sağladıklarını ve bir daha buralardan çıkmayacaklarını bildirdi.

IŞİD gruplarının önce Musul’u, ardından Selahaddin ve Kerkük bölgelerinde birçok yerleşim birimini çatışmasız bir şekilde ele geçirmesinin ardından, Kürt yönetimi güçleri Irak askeri birliklerinin terk ettiği Kerkük’ün denetimini aldı. ■ Yeniçağ, (14.6.2014)

HALİDİ NAKŞİLER BU TUZAĞIN FARKINDA MI?

Nakşibendilik Türk ama izlenen siyaset hiç de öyle değil...   Her şey PKK’nın Anadolu’da çıkarılmış on altı isyanı sahiplenmesiyle başladı. 1514 Yavuz Sultan Selim-Şah İsmail savaşı, Çaldıran’dan yola çıktım. İzlediği bu ayrılıkçı Kürt siyasetiyle Başbakan Erdoğan’ın Cemaati’ne ulaştım. Başbakan R. T. Erdoğan, Halidi Cemaati'nin İstanbul/Gümüşhanevi tekkesinden idi.

Halidi Cemaati’nin halifesi Halid-i Bağdadi, Süleymaniye’den. Onun ilk halifesi Şeyh Abdusselam Barzani, Barzan’dan… İkinci halifesi Seyit Taha, Şemdinli’den…

1880-1961 arası Kuzey Irak ve Doğu Anadolu’da çıkarılmış olan ve adına da Kürt isyanları denilen on isyanın tertipleyicisi ve yöneticisi bu iki aile; Tahazadeler ve Barzaniler… Tahazadeler Kürt değil, Barzaniler aşiret değil…

Ve bu isyanların öncesi: Türk tarihine ilk Kürt isyanı diye yazılan 1806 Abdurrahman Paşa isyanından 1855 Bedirhan isyanları arasında geçen elli yılda altı isyan çıkarılmış ve bunları yapan üç aile: Baban, Soran ve Bedirhan

1908-1918 arasında kurulan ve adının başında Kürt ve Kürdistan olan örgütleri kuranlar işte bu isyanları çıkartanların çocukları, toplam beş aile: Tahazadeler, Barzaniler, Baban, Soran ve Bedirhan

 Bu isyanlar ve günümüzdeki Barzani, Talabani, Asala ve PKK: Hepsi aynı coğrafyadan çıkmış: Kuzey Irak; Süleymaniye, Barzan ve Şemdinli… Hepsi aynı siyasi hedef peşinde; Anadolu ile Asya arasında bir tampon devlet kurmak… PKK-Asala bir yana, hepsi aynı Cemaat’in müritleri; Halidi Cemaati

Ve Halidi Cemaati’nde yetişen Türk siyasetçileri: İki cumhurbaşkanı, iki başbakan ve diğerleri; Özal, Erbakan, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Cüneyt Zapsu, Bülent Arınç..

 Sonuç şu: AKP siyaseti on bir yıllık siyaset değil, iki yüz yıllık bir geçmişi var ve bu siyasetin amacı Anadolu ile Asya arasına tampon bir devlet kurmak, böylece Anadolu’nun Asya ile bağını kesmek…

Adına Kürt diyerek isyan çıkartan, tertipleyen ve yönetenlerin başları Kürt değil, Kürt kökenli kardeşlerimiz tuzağa çekilmiş. Türk tarihine Kürt isyanları olarak yazılmış on altı isyanı çıkartan beş aile; Baban, Soran, Bedirhan, Barzani ve Taha… Anadolu’da doğrudan hiç Kürt isyanı olmamış, hepsinin çıkış noktası Süleymaniye-Barzan-Şemdinli hattı.

Baban, Bedirhan ve Soran beylerini bey yapan 1514 Çaldıran Savaşı; Şah İsmail’e karşı Yavuz Sultan Selim’e destek veren bu üç aşiret bey yapılmış. Taha ve Barzanileri Cemaat yapan Sultan II. Mahmut; Bektaşilere karşı Halidileri desteklemiş.

Ve günümüzde AKP siyasetini yönetenler, bu beş yüzyıllık tarihsel olayların uzantısı ve iki yüz yıllık isyan siyasetinin takipçileri olarak karşımıza çıkıyor.

Kürt kökenli kardeşlerimiz bu gerçeği bilirse eğer, Barzani-Talabani-PKK’ya verdiği desteği çekebilir. AKP Cemaati’ne destek veren insanlarımız da bu gerçek karşısında nasıl bir siyasetle karşı karşıya olduğumuzu görebilir ve AKP’ye verdiği desteği çekebilir.

Sözlerime kanıt olarak, “Cemaat ve Barzani” adlı kitabı gösteriyorum, her sözümüz bu kitapta belgelidir. ■Erdal Sarızeybek, http://www.sarizeybekhaber.com/haberler/halidi-naksiler-bu-tuzagin-farkinda-mi-h705.html

IRAK’TAN SONRA SIRA TÜRKİYE’DE

Türkmen Danışma Meclisi Başkanı Profesör Doktor Ümit Akkoyunlu: Irak ekonomik kaynakları yüzünden parçalandı. Bölge insanı birbirlerine bilerek kırdırıldı. IŞİD de bunun bir aletidir. Irak’ta güçlü bir otorite yok. Çözüm konusunda umutsuzuz. Aynı güçler Türkiye’de de Kürt projesi üretti. Sıra bir gün Türkiye’ye de gelecektir.  ■ ulusalkanal.com.tr, (19.6.2014)

AKP’DEN BOP’UN ALT PROJESİ “KÜRDİSTAN”A TAM DESTEK

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik Türkiye, Irak, İran ve Suriye'yi bölme planı olan "Kürdistan" projesine tam destek verdi. Barzani'nin yayın organı Rudaw'a konuşan Çelik şunları söyledi:  Irak üçe bölündü. Kürtler kendi kaderini tayin hakkına sahiptir. Türkiye Irak Kürdistanı'nı her zaman destekleyecektir. Irak'taki bölgesel yönetim mevcut koşullar altında bağımsızlık ilan ederse, AKP buna destek olacaktır. ■ ulusalkanal.com.tr, (19.6.2014)

RTE’NİN “YENİ TÜRKİYE”Sİ İMRALI’DA İNŞA EDİLİYOR

PKK ve Öcalan’ın, hükümetin önüne koydukları yol haritası AKP Hükümeti tarafından adım adım uygulanıyor. İnisiyatifi tamamen PKK’ya kaptırmış olan R.T. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerine 1.5 ay kala PKK terörünün daha da artarak seçim sandığına yansımaması için Öcalan’ın ortaya koyduğu ve PKK’nın istediği yol haritasını uygulamaya soktu. Bu demektir ki, Erdoğan’ın, kurulduğunu ilan ettiği “Yeni Türkiye” Öcalan’ın imzasını taşıyor.

Erdoğan ve AKP’nin beğenmedikleri Türkiye Cumhuriyeti, İstiklal Harbi’nin sonucunda Yunan ordusu ve Batı emperyalizmi yenilerek kurulmuştu. Yeni Türkiye ise emperyalistlerin gözetimindeki Oslo masasında Yunanlı generallerin “İkinci Yunan Ordusu” diye nitelendirdikleri PKK karşısında, yenilginin sonucu olarak kuruluyor.

2011’den bu yana Güneydoğu Anadolu bölgesinde PKK ikinci devleti oluşturuyor. Ordu kışlalara çekilmiş. Polis karakollardan çıkamıyor. Kendisini savunmak için ateş açıp PKK’lı öldüren askerlerin silahları elinden alınıyor. Köy korucuları PKK tarafından katlediliyor. Şehirlerarası yollar günlerce kesiliyor. PKK “şehitlikleri”, PKK asayişi, PKK mahkemeleri... Sanki Türk ordusu, PKK terör çetesine yenilmiş ve yenilgi sonrasında PKK ile bir anlaşma imzalıyoruz. Müzakere süreci denilen süreç, PKK’nın taleplerinin Türk halkına adım adım yutturulması süreci şeklinde ilerliyor.

Türkiye’de PKK’ya yenilen AKP Hükümeti Kuzey Irak’ta da Barzani’ye yenilmiş durumda. 9 Ocak 2007’de “Kerkük’te oldu bitti peşinde koşanlara bu uyarıyı bugünden yapmak zorundayım” diyen Erdoğan 2014 Haziran’ında Kerkük’ün Barzani tarafından işgal edilmesine hiç ses çıkarmadı. 76 milyonluk Türkiye, 4 milyonluk Kuzey Irak karşısında aciz duruma düştü. Üstelik, bu Kuzey Irak, ekonomik olarak yaşamasını sadece ve sadece Türkiye’ye borçlu. Kuzey Irak’ın bağımsızlığını ilan etmesi Kerkük’ü işgal etmesine bağlı idi. Barzani, muhtemelen IŞİD ile iş birliği içinde Kerkük’ü işgal etti.

Özetle; AKP Hükümeti, Kürtlere Türkiye’de federe devlet, Kuzey Irak’ta bağımsız devlet hediye ederek tarihe geçecek. “Yeni Türkiye” Graham Fuller’in kitabının adı idi. Yeni Türkiye’nin anayasal yapısını ise Abdullah Öcalan İmralı’da yazıyor.  ■ Ümit Özdağ, Yeniçağ, (28.6.2014)

Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura