> Duyurularım
11-02-2012
Duyurular (2007-2010)

BİR ANKET SONUCU:

Türkiye Avrupa Birliğine Girmeli mi?
Hayır
459
80.1%

Evet
102
17.8%

Yorum Yok
12
2.1%

Oy Veren Sayısı : 573
İlk Oy : Cuma, 13 Nisan 2007 20:49
Son Oy : Pazar, 28 Mart 2010 15:56


7 Şubat 2009

Küçük yaşlarımdan hayli ileri yaşlarıma kadar amatör olarak musiki ile de ilgilendim. Ud'u çok sevdim, Güzel çalmak için çok uğraştım. Daha sonra birdenbire beste yapmaya heveslendim. 1983-1993 arasında 20 kadar şarkı besteledim. Bunların değerini bilmem. Ancak unutulmuşluğa karışmalarına da gönlüm razı olmadı. Bazılarını burada -hoşgörünüze sığınarak- "Bestelerim" başlığı altında yayınlamaya başladım. Şarkılarımın yalnızca biri, "Böyle Tatlı Güldükçe" TRT repertuarından geçmiştir. Bir ikisi dışında diğerleri için bir başvuruda bulunmadım.

Yaklaşık 15 yıldır araştırma ve yazı faaliyetine öyle verdim ki kendimi, artık musiki ile hemen hiç ilgilenemiyorum.

Saygılarımla duyururum.


6 Temmuz 2008

WEB sayfamızın sağ orta yerinde bulunan “Okuduğum Yazarlardan” başlığının altında bir kategori daha açtım:

Sis Çanı.

Niçin?

Ben elimden geldiðince Türkiye’de ve dünyada olup bitenleri her gün takip etmeye çalýþýyorum. Bunlardan gerekli bulduklarýmý ilgi alaný yelpazeme girdikleri için arþivliyorum. Derlediðim dokümanlarý daha sonra birer gözlem verisi olarak yazdýðým makalelerde kullanýyorum. Ne var ki çoðu arþivime girdikten epey zaman sonra kullanýlýyor, dolayýsýyla en azýndan 1-2 ay sonra okurlarýmýn bilgisine sunulabiliyor.

Oysa arþivlediðim haber ve dokümanlardan öyleleri var ki onlarý son derecede önemli buluyor, bekletilmemesi gerektiðini, okurlarýmýn dikkatine olabildiðince erken sunulmasý gerektiðini düþünüyorum.

Ýþte bu nitelikte olan geliþmeleri, haber ve bilgileri size “Sis Çaný” dosyamda kronolojik olarak sunacaðým. Dilerim, düzenli, sürekli, uzun ömürlü olur.

Neden mi adý Sis Çaný?

Yanýtý Melih Cevdet Anday’ýn telgrafhane þiirinde:

TELGRAFHANE

Uyuyamayacaksýn

Memleketin hali

Seni seslerle uyandýracak

Oturup yazacaksýn.

Çünkü sen artýk o sen deðilsin.

Sen þimdi ýssýz bir telgrafhane gibisin.

Durmadan sesler alacak

Sesler vereceksin.

Uyuyamayacaksýn

Düzelmeden memleketin hali,

Düzelmeden dünyanýn hali

Gözüne uyku giremez ki...

Uyuyamayacaksýn

Bir sis çaný gibi gecenin içinde

Ta gün ýþýyýncaya kadar

Vakur, metin, sade

Çalacaksýn.

Melih Cevdet Anday

 


13 Mart 2008
Sitemizin "Diðer Yazýlar" bölümüne daha önce eklemiþ olduðum "Büyük Bir Yöneticimizin Ansiklopedik Düzende Bazý Görüþleri" adlý yapýt geniþletilmiþ ve güncelleþtirilmiþtir.
Okurlarýma saygýyla duyururum.

3 Mart 2008

Her 10 Kasým’da Atatürk’e hesap vermeyi þiar edinerek sizleri de bu ödeve davet ettim. Bu yolda ifa etmemiz gereken iþlerden biri de “çalýþmalarýyla dünyaya Türk adýný duyuran insanlarýmýza ilgi ve yakýnlýk göstermek”ti (Bakýnýz: Atatürk yazýlarý : Atatürk’ü 10 Kasým’larda Nasýl Anmalýyýz?, Soru 5).

Bu çabamýzda bize yardýmcý olacak bir TV programý þudur:

 

Bunu Bir Türk Yaptý, Kanal B, her Perþembe saat 19 00.

Söz konusu kanal, programý þöyle tanýtýyor:

BUNU BÝR TÜRK YAPTI

Spor, bilim, edebiyat, mimari, arkeoloji, müzik ve diðer alanlarda dünyada hatýrý sayýlýr baþarýlar gerçekleþtiriliyor.Ýnsanlýðýn yararýna yapýlan birçok geliþmede ve buluþta Türk imzasý var. Bu buluþ ve geliþmelerden bazýlarýnýn Türkler tarafýndan yapýldýðý dünyada ve ülkemizde bilinse de birçoðu ya baþkalarýna yakýþtýrýlmýþ, ya unutulmuþ ya da yeterince duyurulmamýþ.Geçmiþte ve günümüzde bu baþarýlara Türk imzasý atmýþ olan dehalarý, onlarýn yaratýcý düþ güçlerini ve çalýþmalarýný tanýmaya ne dersiniz?

Nazlý ÇAMUR’un yapýmýný ve sunumunu üstlendiði Bunu Bir Türk Yaptý, eldeki imkânlar ne olursa olsun, çalýþarak uluslararasý arenada da her türlü baþarýnýn elde edilebileceðini tarihten ve günümüzden örnekler vererek her Perþembe saat 19:00’da sergiliyor.

 

http://www.kanalb.com.tr/programlar.php?id=619 (3.3.2008)

 

Bu programý mutlaka takip edelim, dünyaya Türk adýný duyuranlarý tanýyalým, onlara gerekli ilgiyi gösterelim. Her birinin çalýþmalarýndan, gayretlerinden, düþüncelerinden yararlanalým.

Bu çabamýzý bir tarafa kaydedelim. Çünkü bu yýl 10 Kasým 2008’de ve her yýl ayný tarihte Atatürk’e hesap vereceðiz.

 

Saygýlarýmla.

 


12.2.2008

Deðerli okurlarým, arzu ettiðiniz takdirde, bu sitede yayýnlanan yazýlar hakkýnda yorum yapabilirsiniz. Lütfen ana sayfamýzýn sað tarafýnda yer alan “Bu Sitenin Yazýlarýyla ýlgili Yorumlarýnýz” baþlýðýný týklayýnýz.

 

Saygýlarýmla.


21.11.2007

Ýnsan bazen bir yazý okur, çarpýlmýþ gibi olur. Der ki “tam benim düþündüðüm gibi, tam hissettiðim” gibi. Hep yazmak istemiþsinizdir ama bir türlü fýrsat bulamamýþsýnýzdýr. Ya da þimdiye kadar hiç düþünmediðiniz, hiç hayal etmediðiniz bir þeyi söyler size, yepyeni bir bilgi sunar, hattâ yeni bir kapý açar önünüzde.

 

Ýþte bundan sonra, bu tür yazýlarý “Okuduðum Yazarlardan” baþlýklý bölümde sunuyorum size.

 

Haberiniz olsun.

 


7.11.2007

Atatürk’ü 10 Kasým’larda nasýl anmalýyýz?

Bu görevimizle ilgili bir önerimi bu sitenin “Atatürk Yazýlarý” baþlýklý kýsmýnda okuyabilirsiniz.

Saygýlarýmla.


Politik yozlaþma Türkiye'nin kalkýnmasýný engelleyen baþlýca faktörlerden biri. Buna iliþkin somut kanýtlarý olaylarýn içinden gelen, yüksek ahlaklý bir politikacýnýn kaleminden öðrenmek istiyorsanýz þu kitabý mutlaka okuyunuz:

Kâmran ÝNAN, Senatör, TÝMAÞ Yayýnlarý, Ýstanbul, 2007, 415 s.

26.10.2007

CUMHURÝYET BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

  • · Cumhuriyet fazilet ve ahlaka dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet idaresi faziletli ve namuslu insanlar yetiþtirir.
  • · Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek olan sizsiniz.
  • · Ey Türk Gençliði! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar muhafaza ve müdafaa etmektir. Varlýðýnýn ve geleceðinin yegâne temeli budur.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

 

Öyleyse, bugün Cumhuriyetimiz neden tehlikede?

 

Hepinizin Cumhuriyet Bayramý’ný candan kutlarken, sizi bu soru üzerinde düþünmeye, tartýþmaya, yazmaya davet ediyorum.

 

Öncelikle þu fikirler üzerinde yoðunlaþalým:

 

-TEMEL: Cumhuriyet varlýðýmýzýn ve geleceðimizin yegâne temelidir.

-AHLÂK: Cumhuriyet faziletli ve namuslu insanlar gerektirir.

-GÖREV: Cumhuriyeti yükseltecek ve koruyacak olan sizsiniz. Birinci göreviniz budur.

 

Saygý ve selamlarýmla.

 

Prof. Dr. Cihan Dura

Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura