Yazı Kategorileri > Ekonomi Yazıları
24-03-2014
AKP İKTİDARININ AFFEDİLMEZ SUÇU: ÖZELLEŞTİRMELER

Cihan Dura

24.3.2014


Bir millet herhangi bir şeye özgürlüğünden daha fazla değer veriyorsa, özgürlüğünü kaybedecektir. Kaderin cilvesine bakın ki,

değer verdiği şey, rahatlık ya da para ise onları da kaybedecektir.

Somerset Maugham

 

Türkiye’de 1990’lardan bu yana özelleştirme yapılıyor. Önce yavaş başladı, sonra arttı, AKP iktidarında zirveye ulaştı. Çoğu aydınımız, üniversitelerimiz, muhalefetimiz hep uyur ya, cesaretleri de arttı; fabrika, tesis, banka, liman, toprak, yol, köprü,… ne bulurlarsa satıyorlar artık. Diyebilirim ki AKP hükümeti tam bir “özelleştirme-kolik”tir. İktidar geldiği günden beri halkın mallarını çılgınlar gibi satıyor. Özelleştirmeye düşkünlüğü neredeyse iptila derecesinde…, hiçbir hukuki ve ahlakî sınır da tanımıyor. Öyle sanıyorum ki bulundukları bakanlık binalarını da açık artırmaya çıkaracakları gün uzak değildir.

“AKP’nin ekonomik programı kısaca nedir” diye bana sorsalar, bu durumda, şu yanıtı versem, haksızlık mı yapmış olurum: Satmak, ne varsa satmak, istisnasız her şeyi satıp savurmak!... Örnek mi? o kadar çok ki:  Yoksul halkımızın malı olan dev ku­rum­lar, sa­na­yi te­sis­le­ri, bankalar, li­man­lar, köp­rü­ler, ka­mu bi­na­la­rı ve ar­sa­la­rı… TÜRK TE­LE­KOM, TÜP­RAŞ, ER­DE­MİR, TE­KEL, SE­KA ve PET­KİM gi­bi büyük sa­na­yi te­sis­le­ri, 200’e yakın ka­mu te­si­si, 2.600’den fazla ar­sa, bi­na ve loj­man… Ve elden çıkarı­lan­la­rın ço­ğu AKP ik­ti­da­rı­na ya­kın yer­li sermaye ile ya­ban­cı şirketler ta­ra­fın­dan ka­pı­şıl­dı.

Peki, bütün bu savurganlık ne için? Sadece 43 milyar dolar için!... 11 yılda satılanlar bu saydıklarım…, elde edilen ise sadece 43 milyar dolar!... Oysa bir ihracat seferberliği, bunun en az iki katını kazandırabilirdi devlete, katma değer olarak, vergi olarak… Tembel işi, kısır görüşlülük diye buna derler işte… Kifayetsizlerin işi ancak bu kadar olur. Öte yandan 1986 yılına kıyaslarsak, özelleştirme geliri 53,4 milyar dolardır. Bu rakamlara bakınca, özelleştirmelerin yüzde 80’den fazlasının, AKP döneminde yapılmış olduğunu içimiz burkularak görüyoruz.

Velhasıl AKP iktidarı, hayırsız bir evlat gibi, ata mirasını, kime olursa olsun, satmaya, elden çıkarmaya doyamadı. Doğru dürüst ekonomik hesap yapmadı, bugün ve yarın doğacak olumsuz etkileri düşünmedi. İktidarını, kamu malını hesapsızca satmak üzerine kurdu! Ekonomik kalelerimiz birer birer düşürüldü. Mütareke basınından, TÜSİAD’dan, bölücü cepheden, siyasal İslamcılardan ses çıkmadı. Onlar Chicago Çetesi’nin, USAID’in, IMF ve Dünya Bankası’nın, Batılı zenginlerin ya borazanları ya da kuklaları... Elbette öyle yapacaklar. Peki ya Yurtseverler, Ulusalcılar, Atatürkçüler!... Onlar neden böylesine etkisiz kaldı?

‘***’

Özelleştirme basit bir tanımla kamu mülkünün (fabrika, tesis, toprak,…) yerli ya da yabancı özel şahıslara satılmasıdır. Kamuflaj amacıyla kulağa gayet hoş gelen gerekçelerle yapılan özelleştirmelerin asıl amacı; serveti kamudan yani halktan alıp, yerli ve yabancı şahıs ve şirketlere devretmekten başka bir şey değildir.

Türkiye’de “özelleştirmenin şampiyonu kimdir” deseniz, kim olsa, “AKP iktidarıdır” diye yanıt verir. Bu iktidar geldiği günden beri kamu mallarını, babasının malı gibi sattı savurdu. Yukarda vurguladım, özelleştirmeye düşkünlüğü neredeyse iptila derecesindedir; hiçbir hukuki ve ahlakî sınır da tanımadı, tanımamakta da ısrarlı.

Konuyu biraz bilen, izan sahibi biri; özelleştirmenin bir Batı icadı, bir Batı dayatması olduğunu fark etmekte gecikmez. Özelleştirme Batı oligarşisinin kendi çıkarı için, kendi koşullarına göre geliştirdiği Neoliberalizm’in bir gereğidir. Neoliberalizm, köhnemiş liberalizmin yeni kamuflajıdır. Neoliberalizm, dünyaya 1979 yılından itibaren hâkim olmaya başlamıştır. Dayanışmaya (barışa) değil, rekabete (savaşa) dayanır. Devleti (kamu sektörünü) küçültmek ve etkisizleştirmek ister. Nasıl? Özelleştirme yoluyla elbette!... Liberalizm, bilindiği gibi ekonomide devlete yer vermez. Devlet ekonomiden çekilsin, kamu işletmeleri satılsın, özelleştirilsin ister. Türkiye gibi bir ülke serbest ticarete açılıp borçlanmaya başlayınca, sıra özelleştirmeye gelir. Özelleştirmelerle birlikte ülkeye, sömürgeleştirme amaçlı yabancı sermaye girişi de hızlanır.

Özelleştirmeler asla toplumun, kamunun, Türk milletinin lehine bir politika ve uygulama değildir. Emperyalist Batı’nın dayatmasıdır. Türkiye’de iç bedhahların, aymazların işbirliği ile uygulamaya konulmuştur. Halkımızın 90 yıllık birikimi; bu yoldan, iç ve dış bedhahlarca talan edilmiş, paylaşılmıştır, paylaşılmaya da devam etmektedir.

‘***’

Türkiye’de özelleştirme uygulaması ekonomimize çok büyük zararlar vermiştir. En ağır suçların, en ağır maliyet ve zararların, yasa-dışı eylemlerin kaynağı olmuştur. Neden? Çünkü yapılan özelleştirmeler bizim kendi ulusal sorun ve ihtiyaçlarımızın bir gereği değildir. Yukarda vurguladım, çünkü özelleştirme bir Batı dayatmasıdır. O ancak Emperyalizm’in ve onun içimizdeki işbirlikçilerinin kazanç hırslarını tatmin etmiş, onların ihtiyacını karşılamıştır; bizim ihtiyacımızın değil, Millî İrade’nin, yoksul halkımızın değil... Bu sebepledir ki, faydaları yabancılara ve bunların işbirlikçilerine gitmiştir, zararları ise bize, bizim yoksul halkımıza… Özelleştirmeler halk düşmanları tarafından büyük bir fırsat olarak görüldü, havadan para ve rant sağlama aracı olarak kullanıldı. Miiletimizi soyarak haksız kazançlar elde ettiler. Özelleştirmeleri Atatürk Türkiye’sini yıkmak için bir araç olarak da kullandılar.

Bir kez daha vurguluyorum: Özelleştirmeler kesinlikle halkımız için yapılmadı. Özelleştirmeler ABD için, İngiltere ve benzeri Avrupa ülkeleri için, Adam Smith Enstitüsü, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Gelişme Ajansı için, Batının para babaları Rothschild ve Rockefeller için, bunların aileleri, torunları için, paradan başka “kutsal” tanımaz işbirlikçileri için yapıldı.

‘***’

ABD’nin gizli planları hizmetinde Vatanımızın ekonomik kalelerini satanlar, bunları sırtlanlar gibi kapışan dahilî ve haricî bedhahlar; bağımsızlığımızı ve Cumhuriyetimizi yok etmeye soyunan düşmanlardır. Chicago Çetesi, Madsen Pirie’ler, Stuart Butler’ler, Edwin J. Feulner’ler, IMF ve Dünya Bankası, bunların patronları,... “dahilî bedhahlar”ın destek ve yardımıyla, zorla, hile ile Sevgili Vatanımızın tersanelerine, işletmelerine, topraklarına girdiler. Silaha, topa, tüfeğe, bombaya gerek görmediler, Türkiye’yi Dolar ve Euro gücüyle ele geçirdiler, geçiriyorlar.

AKP iktidara geldiği 2002 yılı sonlarından bugüne özelleştirmede hızını hiç kesmemiştir. Bu uygulama AKP hükümetinin Türk milletine attığı en büyük kazıklardan biri olmuştur. Çünkü özelleştirmeler, ülkemize çok sayıda ve son derecede olumsuz etkiler yapmıştır. Cumhuriyet’in 90 yıllık birikimi elden çıkarılmakla kalmamış, kayıp sadece trilyonlar değerindeki sabit sermayenin el değiştirmesi olmamış, özelleştirmelerle gerek ekonomiye gerek topluma çok büyük maddî ve manevî zararlar verilmiştir. Devlet, dolayısıyla halkımız birçok şekillerde soyulmuş, halk düşmanları zengin edilmiştir. Ekonomi çökertilmiş, dış bağımlılık artmıştır. Hak ve hukuk ayaklar altına alınmış, devlet düzeni bozulmuştur.

AKP tarzı özelleştirme yanlıştır, bir cehaletin eseridir. O Türkiye’nin düşmanlarının programıdır. Bütün bu zarar ve kayıpların hesabı yapılmadan, özelleştirmelere bugün de devam edilmekte olması ayrı bir trajedidir. Ekonomimiz bu yoldan çok büyük zararlara uğramakta, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği karartılmaktadır. Toplum hayatında öyle muzır sonuçlar vardır ki yıllar sonra kendini belli eder, ancak o zaman da iş işten geçmiş olur.

‘***’

Bizler, hepimiz bu ülkenin sahipleriyiz. Birer yurttaş olarak hükümetlerin icraatları ile ilgilenmek, yaptıklarının takipçisi olmak zorundayız. Bir parti çıkıp “Meclis’in çoğunluğu bende, ben iktidarım, milli iradeyi ben temsil ediyorum” diyerek aklına geleni yapamaz. İcraatı, egemenliğin asıl sahibi olan Milletin iradesi ile, bilimsel gerçeklerle ve ahlakla sınırlıdır. Bunların dışına çıktığı zaman, meşru olmaktan, milleti temsil etmekten de çıkar.

Bilimsel gerçeklerde demokrasi sökmez, oy çokluğu asla kesin ölçüt değildir. Bilimde bin kişinin dediği yanlış, bir kişinin dediği doğru çıkabilir. Türkiye’de özelleştirme yapmak, özelleştirmeleri savunmak “gaflettir, dalalettir, hıyanet”tir. Bundan dolayıdır ki “Atatürkçüyüm” diyen herkes, özelleştirme uygulamasına karşı çıkmalıdır. Sivil ya da asker, Atatürkçü olmanın hakikî ölçütü budur. Türkiye’nin bugünkü gidişi hiç iyi değil, Bir yol bulunup bu cahilce politikalara son verdirilmelidir.

Ve sen, ey Vatan’ın Aziz Bekçisi! Atatürk’ün komutuyla, sen “Türk vatanını, ulusal varlığı, ülkenin tam bağımsızlığını, iç ve dış her türlü tehlikeye karşı korumakla görevli”sin. Dikkat! “ulusal varlığı, her türlü tehlikeye karşı korumakla” diyor. TELEKOM “ulusal varlık”tır. TÜPRAŞ da, PETKİM de, ERDEMİR de, TEKEL de… HALK BANKASI da … Nasıl düşünmezsin bunu!...

Türk milletinin mallarını aç kurtlar gibi paylaşanları, paylaştıranları, yapılan bu gaddarca yağma karşısında kılı kıpırdamayan sözde aydınları gelecek kuşaklar lanetle anacaktır. Bu korkunç talan AKP’nin ve onun hükümetlerinin alnında bir kara leke olarak kalacaktır. Gelecek kuşaklar; özelleştirme yağmasının altında imzası olan, yapılan peşkeşler karşısında sessiz kalan herkesi utançla anacaktır.

Güneş balçıkla sıvanmaz. Güney Amerika’da olduğu gibi, Türkiye’de de özelleştirmenin “gerçek ve çirkin yüzü” örtülemeyecek, gizlenemeyecektir. Çok geçmeden Atatürkçü, Emperyalizm karşıtı, vatansever iktidarların önü açılacaktır. Millet; özelleştirmecilerin işlediği suçların hesabını, başta AKP iktidarı olmak üzere ilgili diğer hükümetlere ve onlara emir kulluğu yapan bürokratlara mutlaka soracaktır.

Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura