Atatürk Okulu > Milli Egemenlik Dersleri
28-01-2019
MİLLÎ EGEMENLİĞE NEDEN SAHİP ÇIKMALIYIZ?

Atatürkçü Öğreti’ye göre Millî Egemenlik millet varlığı için vazgeçilmez bir koşuldur. Öyleyse bu olgu üzerinde titremek, ona sahip çıkmak gerekir. Peki, Millî Egemenliğe neden sahip çıkmalıyız?

Biz milletimize ve Cumhuriyetimize, sahip olduğumuz bilgi açısından üç şekilde hizmet edebiliriz: Kişileri tanıyarak, olayları öğrenerek, fikirleri kavrayarak. Kuşkusuz bu üç bilgi de gereklidir hizmet için. Ancak aralarında bir sıra vardır; önce fikirler gelir, öncelikli olan fikirlerdir, görüşlerdir. Ne var ki, en çok ihmal edilen de budur, “fikirleri öğrenmek”tir. Oysa, dünyayı, olayları yöneten fikirlerdir, düşüncelerdir.

Düşünce ve görüşler neden ihmal ediliyor? Çünkü öğrenilmesi, görece zordur: Soyutturlar, göze, hayale değil, doğrudan zihne, akla hitap ederler. Takip edilmeleri, aralarındaki bağlantı ve etkileşimleri görmek zordur. Bu nedenledir ki, insanlar daha çok “olaylar”ı öğrenmeye yönelir; çünkü olaylar somuttur, hayal gücüne hitap eder, bazen bir öykü gibidir, nispeten kolay öğrenilirler.

Oysa, fikirlere hâkim olmadan olup bitenlerin mahiyetini, sebep ve etkilerini tam olarak anlayamayız, sorunları tam kavrayamayız. Kişileri de gereğince değerlendiremeyiz.

Neden gerek gördüm bu açıklamalara? Çünkü yanıtlayacağımız soru doğrudan doğruya zihinle, düşünce ile ilgilidir.

Şimdi yanıtıma geçiyorum.

* * *

Atatürk Öğretisi (Ataöğreti) der ki: hem birey olarak hem toplum olarak varlığımız, bu varlığı sürdürmemiz; Milliyetçilik ilkesi’nin gereklerini titizlikle yerine getirmemize bağlıdır. Başka bir deyişle, bir toplum olarak varlığımızı, ancak Millet halinde yapılanır ve bu yapıyı en iyi şekilde muhafaza edersek, sürdürebiliriz. Bu ise, iki ilkenin gereklerinin yerine getirilmesini zorunlu kılar: Millî Egemenlik ve Tam bağımsızlık ilkeleri… Eş deyimle milletimiz egemen olacak, devletimiz bağımsız olacak.

Peki, milletin egemen olması, yani Millî Egemenlik ne demektir?

Millî Egemenlik kısaca “bir milletin, kendi iradesini, yani kendi arzu ve emellerini gerçekleştirebilme gücü”dür1. Peki, bu güç neye bağlıdır? Bu güç, yani Millî Egemenlik; o toplumdaki insan sayısına (ülke nüfusuna, ordu ve güvenlik güçlerine), bireylerin ve kurumların beyin ve bilim gücüne, ülkenin ekonomisine, birey ve kurumların sosyal ahlak düzeyine bağlıdır2.

Sorumuzun yanıtını, işte bu son bilgide buluyoruz. Şöyle ki, Millî Egemenliği sahip çıkmak için: saymış olduğum belirleyicileri birey, kurumlar ve toplum olarak sahiplenmek, bunları etkilemek veya harekete geçirmek, en olumlu şekil ve yönde işlemeleri için katkıda bulunmamız gerektirmektedir. Eş-deyimle:

-Ülkemizin nüfusu ile ordumuzun yeterli (optimum) sayıda olmasını sağlayacağız.

-Yüksek bir eğitim düzeyi, kültürel, bilimsel ve teknolojik birikim için çalışacağız.

-Ülkemizin ekonomik gücünün artması, yurdumuzun doğal kaynakları, işgücü ve sermayesinin en verimli şekilde, her şeyden önce milletimizin çıkarları yönünde kullanılması için çaba göstereceğiz.

-Birey olarak kendimizin, bütün kurumların ve toplumun sosyal ahlak düzeyinin yükselmesi için çalışacağız. 

* * *

Özetle, bütün bu çabaları göstermek suretiyledir ki, Millî Egemenliğe sahip çıkmış oluruz. Peki neden sahip çıkmalıyız? Çünkü:

“Nüfus” fizik güç sağlar.

“Bilim” insanlarımızı gerçekçi yapar, yaratıcı kılar, toplumun teknik imkânlarını artırır. Sosyal ilişkilere mantık, doğruluk egemen olur. İnsanlar birbirini daha kolay anlar, çatışmalar azalır.

 “Ekonomi” refah getirir, toplumun imkânlarını artırır; ekonomik kaynaklar değerlendirilir, ülke   olabildiğince kendi kendine yeterli hale gelir.

“Sosyal ahlak” bireysel yüksek niteliklerin topluma yansımasını sağlar; millet lehine kararlar alınmasının, bu şekilde milletin daha güçlenmesinin yolunu açar.

Bütün bu faktörler, bunların hepsi bir araya gelince muazzam bir sinerji doğar ki, bu enerji, milletin gücünü olabilecek en yüksek düzeye taşır.

Açıktır ki, bu yazıda ileri sürdüğüm önermelerin her biri ayrı bir inceleme ve yazı konusudur. Ne zaman ki, öncü Atatürkçüler bu girişimi başlatır, Ataöğreti asıl o zaman, layık olduğu boyutlara erişir, asıl o zaman kendisini gösterir, üstün bir siyasal ağırlığa kavuşur.

________________________.

1 Cihan Dura, Ataname, Nergiz Yayınları, İst., 2017. (Millî Egemenlik dergesi).

2 Cihan Dura, Birinci Görev Okulu: Atatürkçü Öğreti Dersleri, 2018, s.26 https://drive.google.com/file/d/1Ccnrl6Q-RSd8MqonrZYgjdC5-B7Zeptv/view

Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura