Atatürk Okulu > Milliyetçilik Dersleri
20-08-2019
BİR MİLLETİ MİLLET YAPAN ÖĞRETMENLERDİR

Atatürk diyor ki, bir topluluk millet olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Neden?

Yanıt için önce sorunun yapısını inceleyelim. İki terim öne çıkıyor: öğretmen ve topluluk. Soru bu iki kavram arasındaki ilişkiyle ilgili. Bir etki ilişkisi söz konusu. Öğretmen bir topluluğu millet haline getiriyor. Öyleyse milleti oluşturucu ögelere bakmam, eğiticinin, öğretmenin bu ögeleri nasıl etkilediğini ortaya koymam lazım. 
Tabii bunu yaparken, Atatürkçü düşünce çerçevesinde kalıyor, soruyu Atatürkçe düşünerek Atatürkçe yanıtlıyorum.
Önce belirtmem gerekir ki, bir anne de öğretmendir, bir eğiticidir. Atatürk “bir milletin ilk okulu annenin kucağıdır” der.

Yanıtıma geçiyorum:
1) Millet kısaca aynı kültürden olan insanların oluşturduğu bir toplumdur. Aynı kültürden kasıt, “millî kültür”dür.
Bir milleti oluşturan temel ögeler; ortak tarih, o tarihin ürünü olan ortak dil ve sonuç olarak ortak kültürdür. Daha geniş bir tanımla, millet birbirine dil, kültür ve ülkü birliği ile bağlı olan yurttaşların oluşturduğu siyasal bir topluluktur.

Milleti oluşturucu ögeler, demek ki, her biri ortak olan tarih, dil, kültürdür; ülkü birliğidir. Anneler ve öğretmenler; verdikleri bilgi ve terbiye ile o topluluğun bireylerinde, onların zihin ve yüreklerinde küçük yaştan itibaren, bu oluşturucu ögelerin doğup gelişmesini, pekişmesini sağlar. 
Söz konusu ögeler yerleşip geliştikçe, sağlamlaştıkça o topluluk da millet olma niteliğini kazanmaya başlar.

2) Sorunun ikinci bir yanıtı şu olabilir:
Millet olarak varlığımızı sürdürmemiz, Millî Egemenlik ve Tam Bağımsızlık ilkelerine bağlı kalınarak sağlanabilir. 
Bu ilkeleri ise Halkçı, Cumhuriyetçi ve Devletçi olarak uygulayabiliriz. Devrimci ve Laik olarak da çağa uyarız, özgürce düşünür ve iş yaparız. 
Ancak bu yönlerdeki çabalarımız Bilimlere ve Sosyal Ahlaka uyarsak, mükemmel olur. Peki bütün bu yaşamsal bilgileri bize verecek, bu yönlerde bizi eğitecek olan kimlerdir?

Elbette annelerdir, elbette öğretmenlerdir.

Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura