Atatürk Okulu > Amaç ve Esaslar
30-10-2016
BİRİNCİ GÖREV SINIFI İÇİN DERS PROGRAMI VE ÖZET YOL HARİTASI

 

 

Cihan Dura

24.4.2015

 


 

BİRİNCİ GÖREV SINIFI MÜFREDATI

 

GİRİŞ DERSİ: ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCENİN GENEL YAPISI

Millet baş esastır, başlangıçtır. Her şeyden önce üzerinde titrenecek olan, odur.

Bu esas milliyetçilik ilkesinde yerini bulur.

Milletin varlığı ve korunması iki koşula bağlıdır: Millî Egemenlik ve Tam Bağımsızlık.

Bu koşullar:

-dört uygulama (Halkçılık, Cumhuriyetçilik, Laiklik, Devletçilik) ve

-üç yöntemle (Devrimcilik, Bilimcilik, Ahlak) gerçekleştirilir.

 

Bu doküman için adres:

http://www.cihandura.com/tr/makale/gr-ders-atatuerkcue-dueuencenn-genel-yapisi

***

 

 

"Milliyetçilik" Ders Programı

I. Konu:  Milliyetçiliğin Tanımı ve Önemi

2. Konu: Milliyetçiliğin İki Temel Özelliği

3. Konu: Milliyetçiliğin Diğer Özellikleri

4. Konu: Millet Kavramı

5. Konu: Türk Milleti

6. Konu: Ulusal (Millî) Bilinç

7. Konu: Millî Birlik

8. Konu: Millî Birliğimizi Nasıl Güçlendirebiliriz?

BU KONULAR İÇİN DOKÜMAN ADRESİ:

http://www.cihandura.com/tr/makale/brnc-goerev-sinifi-cn-mllyetclk-ders-dokuemani

**

 

"Millî Egemenlik" Ders Programı

1.Konu: İrade Nedir?

2.Konu: Millî İrade Nedir?

3. Konu: Millî İrade Nasıl Gerçekleşir?

4. Konu: Türkiye Örneğinde Millî İrade

5. Konu: Millî Egemenlik Düzeninin Tahrip Edilmesi

6. Konu: Millî Egemenlik:  Kaynakları, Tanımı Ve Nitelikleri

7. Konu: Millî İrade Ve Millî Egemenlik Beraberliği

8. Konu: Türkiye'de Durum

BU KONULAR İÇİN DOKÜMAN ADRESİ:

http://www.cihandura.com/tr/makale/brnc-goerev-sinifi-cn-mlli-egemenlk-ders-dokuemani

 

**

 

Tam Bağımsızlık” Ders Programı

I.  Konu:  Tam Bağımsızlık Nedir?

2. Konu: Tam Bağımsızlığın Özellikleri

3. Konu: Tam Bağımsızlıktan Yoksunluk

4. Konu:  Bağımsız Olmayan Bir Ülkenin Başına Gelenler

5. Konu: Tam Bağımsızlık Nasıl Kazanılır?

6. Konu: Tam Bağımsızlık Nasıl Kaybedilir: Emperyalizm

7.Konu: Tam Bağımsızlık Nasıl Kaybedilir: Askerî İşgal Ve Antlaşmalar

8. Konu: Tam Bağımsızlık Nasıl Kaybedilir: Diğer Sebepler

9. Konu: Emperyalizmin Ekonomik Silahları

10. Konu: Emperyalizmin Diğer Silahları

11. Konu: Emperyalizm: Sonuç

BU KONULAR İÇİN DOKÜMAN ADRESİ:

http://www.cihandura.com/tr/makale/brnc-goerev-sinifi-cn-tam-baimsizlik-ders-dokuemani-qtam-baimsizlikq-nedr-

 

**

 

"Halkçılık" Ders Programı

1. Konu: Halk Ve Halkçılık

2. Konu: Eşitlik

3. Konu: Sosyal Adalet

4. Konu: Dayanışma

5. Konu: Dayanışma: Çalışma Toplulukları

6. Konu: Demokrasi

7. Konu: Halkla Kaynaşmak

8. Konu: Halkla Kaynaşmak: Doğal Uyum

9. Konu: Halkla Kaynaşmak: Aydının Görevleri

BU KONULAR İÇİN DOKÜMAN ADRESİ:

http://www.cihandura.com/tr/makale/brnc-goerev-sinifi-cn-halkcilik-ders-dokuemani

**

 

"Cumhuriyetçilik" Ders Programı

I. Konu: Türkiye Cumhuriyeti

2.Konu: Türkiye Büyük Millet Meclisi

3.Konu: Hükümet: Atatürk Dönemi

4.Konu: Hükümetle İlgili Diğer Hususlar

5.Konu: İdare ve Ordu

6.Konu: Adliye Teşkilatı

7.Konu: Cumhuriyeti Korumak

8.Konu: Gençler Ve Öğretmenler

BU KONULAR İÇİN DOKÜMAN ADRESİ:

http://www.cihandura.com/tr/makale/brnc-goerev-sinifi-cn-cumhuryetclkq-ders-dokuemani

**

 

Devletçilik Ders Programı

I. Konu: Devletçilik Kavramı

2. Konu: Türkiye’de Devletçilik

3. Konu: Ekonomi

4.Konu: Maliye

5. Konu: Kalkınma

6.Konu: Üretim Faktörleri

7.Konu: Tarım

8. Konu: Tarım Politikası

9. Konu: Sanayi

10. Sanayi Programları

11. Konu: Eğitim ve Öğretim

12. Konu: Eğitimde Uygulamalar

BU KONULAR İÇİN DOKÜMAN ADRESİ:

http://www.cihandura.com/tr/makale/BIRINCI_GOREV_SINIFI_ICIN_DEVLETCILIK_DERSI_DOKUMANI

** ** **

Atatürk Öğretisi’nin 10 ilkesi ile ilgili çeşitli konular hakkında Atatürk’ün kendi açıklamalarını okuyup öğrenmek için adres:

http://www.cihandura.com/tr/makaleler/Ataturk_Yazilari_1 

-----

 

Birinci Görev Okulu (1.GO) Atatürkçü Düşünce’yi en doğru şekilde öğretmek ve öğrenmek, bu bilgiyi kullanmak amacıyla kurulmuştur. Üyelerine belli bir yol tavsiye eder, bu yolu açıklar ve sürekli olarak geliştirir.

Biliyoruz ki, insan yalnız kendisi için yaşamaz. Vatanı için de, milleti için de yaşar. Ahlak da, din de bunu gerektirir. Öyleyse her birimizin, vatanımız için, milletimiz için yapacağı hizmetler vardır. Sırf konuşma ve yazıp çizmeyi, eleştirmeyi, kötülemeyi, çekiştirmeyi, kınamayı, yakınmayı bırakıp iş yapmalıyız, ortaya somut eserler koymalıyız; bir araya gelerek her bakımdan güçlendiğimizi hissetmeliyiz, sonra güçlü olduğumuzu iş ve eserlerimizle göstermeliyiz.

Burada yapacağınız hizmet basittir, sadece Atatürkçülüğü yeni baştan, doğru olarak öğrenmektir. Bunu çeşitli şekillerde gerçekleştirebiliriz:

1- Bireysel öğrenme (kendi kendine öğrenme) : Kişi tek başına çalışır, öğrenir.

2- Aile içi öğrenme: Aile üyeleri bir araya gelir. Bir sohbet havası içinde veya ders yaparak öğrenir.

3- Arkadaş ekibi oluşturma: Birkaç arkadaş bir araya gelir, birlikte öğrenir.

4- Öğretici faaliyeti:  Konuları iyi bilen biri kurs açar, evinde veya uygun bir yerde, ders verir; sohbet eder.

5- Dernek veya benzeri bir kuruluşta öğrenme: Herhangi bir dernek 1. GO derslerini eğitim faaliyeti olarak uygular.

6- Öğretmen faaliyeti: Öğretmenler, öğrencilerine anlatır, konu konu işler. (Tarih derslerinde, Üniversitelerde “İnkılap” derslerinde…)

7- Medyada: 1.GO dersleri basında, Internet sitelerinde kısım kısım yayınlanabilir.

8- Sosyal medyada, benzeri ortamlarda 1.GO tanıtımı yapılabilir, teşvik edilir.

 

 

Bunların hepsi birer 1. Görev Ekipi olarak kabul edilebilir.

Ekipler millî bir amaca, vatan ve millete hizmete yönelik gruplardır. İki kişi… üç kişi, daha fazla kişi, bir araya gelir. Bir “ekip” kurar: “Birinci Görev ekibi” veya Birinci Görev sınıfı adını verebiliriz buna.

Atatürkçü Türkiye’yi fikren yeniden inşa ekipleri olarak çalışmalarınızı esas itibariyle şu amaç üzerinde yoğunlaştırın: Millî Egemenliğin ve Tam Bağımsızlığın yeniden sağlanması, Millî Birliğin korunması ve güçlendirilmesi için önce kendini yetiştirme, sonra yurttaşlarımızı uyarma, aydınlatma ve bilinçlendirme, iş yapma.

Ekipler uygun bir yerde, evde, dernekte, bir kurumda haftada bir, iki kez düzenli olarak toplanır, Atatürkçü Düşünce’yi öğrenir, öğretir. Kendilerini Atatürkçü Düşünce hakkında bilinçlenecek, sorunları ve çözüm yollarını öğrenip bulacak, günü gelince yasal çerçevede sorumluluk yüklenecek şekilde yetiştirirler.

Millî İrade, Millî Egemenlik, Tam Bağımsızlık ve Milliyetçilik başta olmak üzere Atatürkçü düşüncenin temel ilke ve kavramlarını, birlikte, daha yakından tanırlar, iyice öğrenip sindirir, bilinçlenirler.

Millî Mücadele ve Cumhuriyet tarihimizi öğrenirler.

Atatürkçü öğretiyi aslında çok eksik, bazen yanlış olarak biliyoruz. Aile içinde, çeşitli kurum ve arkadaşlık ortamlarında oluşan Birinci Görev toplantıları sayesinde mevcut bilgilerimiz tamamlanacak, düzeltilecek, doğru hale getirilecektir.

Birinci Görev ekibi girişimi, bir örgütlenme değildir; bir aydınlanma, bir bilgilenme ve bilgiyi yayma faaliyetidir. Zaten mevcut olan veya yeni kurulan sosyal bağların, bir parça da Atatürkçülük ve vatan hizmetinde kullanılması girişimidir. “Birinci Görev Ekipleri” bir okulun birer küçük sınıfı gibidir: Orada yalnız bilgi ve öğrenme vardır, Atatürk yolunda, vatan hizmetinde karşılıklı öğretme vardır, yetişme ve olgunlaşma; cehaleti, üzerine bilgiyi yayarak yok etme vardır.

Birinci Görev ekiplerinin, ilk dersleri olan Milliyetçilik, Millî Egemenlik, Tam Bağımsızlık, Halkçılık ve Cumhuriyetçilikle ilgili olarak uygulayacağı programı, kullanabileceği dokümanları yukardaki tabloda göstermiş bulunuyorum. Bunlara, yazımları tamamlanıp zamanı geldikçe, Devletçilik, Laiklik, Bilimcilik,... gibi diğer ilkelerle ilgili programlar da ekleyeceğim.

 

(Ayrıntılı Yol Haritası)

http://www.cihandura.com/tr/makale/brnc-goerev-sinifi-cn-yol-hartasi

Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura