Atatürk Okulu > Milliyetçilik Dersleri
24-02-2018
ATANAME: MİLLİYETÇİLİK İLKESİ

ATANAME kitabı giriş mahiyetinde olan “Açış” bölümü ile her biri Atatürk ilkelerinden birini konu alan on bölümden oluşur. Her ilke “derge” adlı alt konulara ayrılmıştır. Dergeler “yönelti” adını verdiğim, kodlanmış paragraflardan meydana gelir.

En başta Milliyetçilik İlkesi yer alır.

Milliyetçilik İlkesi’nden neyi anlamamız gerekir?

Milliyetçilik Atatürkçü düşünce ve sistemin çatısıdır. Milletin varlık ve geleceği, önce bu ilkeyle güvenceye alınır. Milliyetçilik İlkesi bütün sisteme kanat gerer, onu korur.

Atatürk öğretisinin temeli Millet olgusudur. Millet birinci realitedir, dayanak ve başlangıçtır. Her şeyden önce üzerinde durulacak, yükseltilecek, öğrenilip korunacak olan, Millet’tir. Çünkü insanların ana eğilimi, tarihin başlangıcından beri bir arada olmaktır. Bu “bir arada oluş”, yani birlik; milletin, dolayısıyla bireylerin yaşam ve gönençlerinin ilk kaynağı ve koşuludur. Öyleyse, var olmak, varlığını sürdürmek ve daha iyi yaşamak için millet oluşumunu sürdürmek, korumak ve savunmak, üzerinde titremek esastır. Bu, yaşanan realitenin, akıl ve mantığın gereğidir.

Günümüzde bir toplumun bu hali, “ulus-devlet” halidir. Milletçe yaşamak, öz kaynaklarını korumak, haklarını savunmak, kalıcı olmak ve gelişmek için, günümüzün koşullarında tek yöntem, tek davranış budur, başkası yoktur. Bu gereklilik ve anlayış Milliyetçilik ilkesinde ifadesini ve yerini bulur. Milleti ancak Milliyetçilik İlkesi ile tanır ve tanımlarız; niteliklerini, koşullarını, muhafaza yollarını öğreniriz.

* * *

Milliyetçilik ilkesi 17 derge içerir. Ancak bu dergeler de ortak yönleri bakımından gruplandırılabilir. Söz konusu işlemi yapınca 6 öbek elde ederiz ki, sırasıyla şunlardır (Her öbeği oluşturan dergeleri parantez içinde gösterdim):

- Türk Milliyetçiliği (Türk Milliyetçiliği)

- Millet kavramı (Millet, Türk Milleti, Türk)

- Tarih Kavramı (Tarih, Millî Tarih, Türk Tarihi)

- “Millet Yapıcı Diğer Ögeler”  (Millî Kültür, Türk Dili, Güzel Sanatlar, Vatan, Ulusal Bilinç, Millî Birlik)

- Siyaset (Üç Siyaset, Panislamizm ve Panturanizm, Millî Siyaset)

- Türkiye Halkı  (Anadolu Halkı).

* * *

Demek ki, Ataname’nin Milliyetçilik İlkesi başlıklı bölümünde önce, genel olarak “Türk Milliyetçiliği” açıklanıyor. Ardından “Millet” kavramına geçiliyor. Bunu milleti oluşturucu unsurlardan “Tarih” konusu izliyor. Sonra “millet oluşturucu-yapıcı diğer ögeler” ele alınıyor. Nihayet uygulanması gereken “siyaset” üzerinde duruluyor.  Son bir derge “Anadolu halkı” adını taşıyor. Bu dergeyi Millet kavramı içine alabiliriz.

Kısacası, Milliyetçilik İlkesi’nin özü aşağıdaki ifadeden ibarettir. Yine bu ifade ile Milliyetçilik ilkesini öz olarak öğrenir, aklımızda tutabiliriz.

Türk Milliyetçiliği   + Millet ve Yapıcı Unsurları  + Uygulanacak siyaset.

Copyright © Prof. Dr. Cihan Dura